1. “Русский язык в Монголии (Этнокультурная концептлогия) ” /Орос, монголын эрдэмтдийн баг/  2006-2008 он

2. “Этнокультурные особенности языкового сознания русских, монголов и калмыков” /Орос, монгол, халимагийн эрдэмтдийн баг/  2010-2012 он

3."Монголын ойрадын Дөрвөд аялгууг баримтжуулах"  /Ойрад судлалын төвийн эрдэмтэн, судлаачдын баг/  2012-2013 он