Эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлийн тойм

Судлаачдад зориулав

Хэл шинжлэл


- Баттулга С. Бадамдорж Д. Өөлд аман аялгууны ойллого. УБ, 2006
- Владимирцов Б.я. Отчет Б.я. Владимирцова о командировке к дербетам Кобдинского округа летом 1908 г. – Известия Русского Комитет для изучения Средней и Восточной Азии. СПб, 1909, с.47-60
- Владимирцов Б.я. Отчет Б.я. Владимирцова о командировке к байтам Кобдинского округа. -Известия русского Комитет для изучения Средней и Восточной Азии, СПб., 1912, с.100-104


- Грамматика калмыцкого языка. Фонетика и морфология. Элиста, 1983
- Баскаков Н.А. Алтайский язык. (Ведение в изучение алтайского языка и его диалектов). М., 1964
- Bayarmendű. Mongүul kelen-ű nutuq-un ayalүu ba mongүul soyul. OMAKQ, 1999, 124q
- Бобровников А.А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849
- Вандуй Э. Дөрвөд аман аялгуу. УБ, 1965, 175х
- Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929
- Zwick H.A. Grammatik der Westmongolischen, das ist Oirad oder Kalmuckischen Sprache. Konegsfeld, 1853
- Кичиков А.Ш. Дербетский говор. Элиста, 1963
- Котвич В.А. Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Петрград, 1915, Прага, 1929
- Котвич В.А. Материалы по говорам Восточной Монголии. С рисунками и нотами в текст. СПБ. 1911
- Лувсанвандан Ш. Монгол хэл аялгууны учир. УБ, 1959, 42х
- Lűntű. Oyirad nutuq-un ayalүun-u űges-űn quriyangүui. ŐMAKQ, 1994
- Монгол хэлнүүдийн харьцуулсан хэл зүй. УБ, 1983, 257х
- Мөөмөө С. Мөнх-Амгалан Ю. Орчин цагийн монгол хэл аялгуу. УБ, 1982
- Надмид Ж. Монгол бичгийн хэл ба авиазүйн онолын асуудлууд. УБ, 2005
- Норжин, Чойжиндарь. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй. Бээжин, ҮХХ. 1992
- Oyirad ayalүun-u űge kellege-yin material. (Čoyijingjab nar nayiraүulba), ŐMAKQ, 1987, 487q
- Очиров У.У. Грамматика калмыцкого языка. /Синтаксис/. Элиста, 1964, 243с
- Поппе Н.Н. Алтайн хэл шинжлэлийн удиртгал . УБ, 1999
- Павло Дорж. Хар hолын хальмгуд болн тэднə келн. Сурhулин дөнцл. Элиста, 1990.
- Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань, 1947
- Пюрбеев Г.Ц. Историко-сопоставительние исследования по грамматике монгольских языков. Синтаксис, словочетания. М., 1993
- Рамстедт Г.И. Сравнительная фонетика монгольского письменного языка и халхаско-ургинского говора. СПб., 1908, 65с
- Самбуудорж О. Монгол хэлний ойрад аялгууны фонемын тогтолцоо. УБ, 1998
- Самбуудорж О. Торгууд аман аялгууны тэмдэглэл. УБ, 1996, 51х
- Санжеев Г.Д.Монгол аялгууны учир. /орч. Ш.Лувсанвандан/. УБ, 1957, 78х
- Санжеев Г.Д. Грамматика калмыцкого языка. М., 1940, 140c
- Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т.1. М., 1953, 238c
- Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. М., 1964, 266с
- Санжеев Г.Д. Дархатский говор и фольклор. Л, 1931, 112с
- Сравнительная фонетика монгольского письменного языка и халхаско-ургинского
говора. СПб., 1908, с. IV-VIII
- Тодаева Б.Х. Материалы по фольклору синьцзянских монголов. -Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. Инс.вост.лит. М., 1960, c.223-264
-Тодаева Б.Х. Монгольские языки и диалекты Китая. М., 1960
-Тодаева Б.Х. Языки монголов внутренной Монголии. Материалы и словари. М., 1981, 223с
-Тодаева Б.Х. Языки монголов внутренней монголии. Очерк диалектов. М., 1985, 130с
-Тодаева Б.Х.,Чингэлтэй, Насанбаяр, Содном. Предварительные итоги работы монгольской лингвистической экспедиции в КНР. Пекин, 1985
-Төмөртогоо Д. Монгол хэлний түүхэн хэл зүй. УБ, 1992
-Убушаев Н.Н. Фонетика торгутского говора калмыцкого языка. Элиста, 1979
-Халхын аялгуу. УБ, 1970
-Цолоо.Ж. Захчин аман аялгуу. УБ, 1965, 214х
-Цэндээ Ю. Oйрад аялгууны хэл зүй, УБ, 2012
-Цэцэн. Монгол хэлний нутгийн аялгууны шинжлэлийн товчоо. Хөххот, 1998
-Чингэлтэй. Дундат улс дахь монгол төрлийн хэлнүүд ба монгол хэлний аялгуунуудын ерөнхий байдал. -Монгол хэл зохиол, түүх , Хөх хот, 1957, 1958
-Чойжиндарь. Цэцэнгэрэл. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй. Хөххот, 1992

 

Бичиг үсэг


-Аalto P. West mongolisch Schrift-Oiratisch. Nandbuch der.Orientalistik, Berlin, 1964
-Лувсанбалдан Х. Тод үсэг түүний дурсгалууд. УБ, 1975
-Самбуудорж О. Хашимота М. Тод монгол үсгийн бичгийн хэлний тойм. Осака, 2005
-Тод үсгийн дурсгалууд. “CSM” Т.ХIX, F.1, УБ, 1976
-Цэндээ Ю. Ойрадын Заябандида ба тод бичиг судлалын ном зүй. УБ, 2005, 86х
-Цэндээ Ю. Тод бичгийн зөв бичих зүй. УБ, 2014, 81х
-ьzьgiyin nayirlaүa orošiboi
-todoi monggol kemēkь ьsьq orošiboi
-olon nomiyin ьndьsьn ьzьgiyin ilүal
-tarni ungšixu arүa xurāsan kemēkь orošiboi

Угсаа- соёл


-Алтанзаяа.Л “Ойрад монголчуудын соёл” (XYII-XYIII зууны дунд үе). УБ, 2000
-Бадамхатан С. Увсын хотон ястан. Эрдэнэт, 1995
-Бадамхатан С. Хөвсгөлийн дархад ястан. ШУАХ, УБ, 1965
-Владимирцов Б.Я. Турецкий народец хотоны. - Записки Восточного отделения .
-Ганболд.М.Алтайн урианхайн уламжлалт шүтлэг.УБ.,2001
-Илишкин Н.У. Сородичи с разных континентов. Ойрад- Калмыцкое зарубежье. Элиста, 1996
-Илтгэл, шашдир. Монгол улсын ҮНС, 85.101
-Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М., 1969, 210с
-Лхам Д. Мянгад ардын зан үйл, аман зохиол. УБ, 1991
-Монгол улсын угсаатны зүй. Б.2. Ойрадын угсаатны зүй. УБ, 1996
-Намсрай.Н.Өөлдийн соёл түүхийн бичиг оршвой. УБ.,1999
-Нямаа.А, Батцэцэг Ч. Орос дахь монгол угсааны улсууд. УБ, 1995
-Нямбуу Х. Монголын угсаатны зүйн удиртгал. УБ, 1992
-Нямдорж Б. Өөлдийн уламжлалт баяр цэнгэл, тоглоом Ховд.,1999
-Очир А. Сэржээ Ж. Монголчуудын овгийн лавлах. УБ, 1998
-Өлзий Ж. Өвөрмонголын өөртөө засах орны зарим үндэстэн,
ястны гарал үүсэл, зан заншил. УБ, 1990, х.28-38
-Пүрэвжав С. Хотгойдын угсаа гарал ба түүхийн асуудалд (XVI-XIX), УБ, 1970
-Ринчен.Б.Угсаатны судлал хэл шинжлэлийн атлас.УБ.,1979,
-Самойлoвич А. Хотонские записки Г.Н.Потанина. -Записка Восточного отд.имр.русск.археол.об-ва. Т-23. Петроград., 1916
-Сандаг Б. Мянгадын гарал үүслийн асуудлаас. -ШУА, Түүхийн хүрээлэн,
Этнографийн судлал, Т.IV, F.5, УБ, 1969, х.80-103
-Санжеев Г.Д. Дархаты. Этноческий отчет о поездке в Монголию в 1927 г. Л. 1930
-Халх, дархадын угсаатны зүйн асуудалд. УБ, 1963
-Цолоо.Ж, Б.Батжав. Арван гурван сангийн орон (Захчины угсаатны судлал, хэл шинжлэлийн тэмдэглэл) УБ.,2004
-Цэвээн Ж. Дархад, Хөвсгөл нуурын урианхай, дөрвөд, хотон, баяд, өөлд, мянгад, захчин, торгууд, хошууд, цахар, дарьганга, алтайн урианхай, хасаг, хамниганы гарал үүслийн
байдлын өгүүлэл. -Түүвэр зохиолууд. Б.1, УБ, 1997, х.75-122

Түүх


-Алтайский край. М., 1987, 264с
-Банзаров Д. Ойратах и Уйгарах. Т.1, Казань., 1948. Дорж Банзаров. Собрание сочинение. М., 1955, с.182
-Бартольд В. В. Туркестан в эпоху Монгольского нашествия. 1900
-Баруун Монголын хан, хэргэмтэн, засаг, тайж, түшмэд, ямба олсон лам, суусан газар орныг байцаасан цэс оршив /Хэвлэлд бэлтгэсэн Г.Дашням, Ц.Гантулга, На.Сүхбаатар/УБ.,2003
-Буянчуулган.Б. Дөрвөн өөлдийн түүх. гар бичмэл.УННС
-Гонгор. Д.Ховдын хураангуй түүх. УБ, 1964, 230х
Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т.2. М., 1926
-Гэрэлбадрах.Ж. Монголын нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын түүх .(МЭӨ III-XIX зуун).УБ.,2002
-Далай Ч. Ойрад монголын түүх. Тэргүүн дэвтэр. УБ, 2002
-Дамдинжав Ц. Архангай аймгийн Өлзийт сумын түүхийн товчоон. УБ, 2004
-Дисан Т. Очир А. Монгол улсын өөлдүүд. УБ, 1999, 212х
dцrbцn oyirodiyin toьke touji

-Жамсран Л ба бус. Хятад дахь монголчууд. УБ., 1996
-Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964, 480с
-Ишжамц.Ж. Монголын ард түмний 1755-1758 оны тусгаар тогтнолын зэвсэгт тэмцэл /Амарсанаа, Чингүнжав нарын бослого/ УБ.,1962
-Монголын нууц товчоо. УБ, 1976
-Монгол улсын түүх. I-V боть УБ, 2003
-Монгол улсын үндэсний атлас. УБ, 2009
-“Монголын угсаатны зүй”.Ойрадын угсаатны зүй.(XIX-XX зууны зааг үе).II боть.УБ.,1996
mongүol oyirodiyin yeke cāzayin bic̆iq
-Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII-XVIII вв. Алма-Ата, 1991.
-Нямдорж.Б. Ховдын хязгаар (1911-1919 он) УБ.,2006
-Ойрад монголын товч түүх. (Дээд дэвтэр), ШАХХ, 1996
-“Ойрад монголын түүхэнд холбогдох сурвалж бичгүүд”.I, II, III дэвтэр.
/Эмхэтгэж, тод болон худам монгол бичгээс кирилл бичигт буулган тайлбар
хийсэн На.Сүхбаатар/ УБ.,2001,2001, 2002;
-Очир А. Монголын ойрадуудын түүхийн товч. УБ, 1993
-Потанин. Г.Н.Очерки Северо-Западной Монголии. /Путешествие 1876-1877/.Том.II, 1881
-Рашид-Ад-Дин. Судрын чуулган. I боть. УБ, 1994, 148х
-Раднабадраа. rab –byam-za-ya pandidaiyin touji sarayin gerel kemēkь
-Саганцэцэн. Эрдэнийн эрих. УБ, 1961
-Цэрэл.Б. Дөрвөн ойрад ба ойрадын холбоонд багтах үндэстэн ястнуудын угсаа түүхийн зарим асуудал, Увс-УБ, 1997
-Эрдниев У.Э. Калмыки. Элиста, 1985

 

Аман зохиол


-Арван гурван хүлгийн дуун. (Эмхтгэж удиртгал, тайлбар бичсэн Ж.Цолоо),УБ, 1987, 535х
- Балсан Т. Туульч Маньтханы Парчин. УБ, 2006, 88 х
-Баруун монголын баатарлаг туульс. (Хэвлэлд бэлтгэсэн. Ж.Цолоо, У.Загдсүрэн), УБ, 1966
-Бурдуков А.В. Образцы баитских пословицы. 1910
-Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. П-М, 1923
-Владимирцов Б.Я. Образцы Монгольской Народной словестности. Ленинград, 1926
-Дөрвөд ардын дуу (Эмх. С.Мияажав). УБ, 2004
-Жангарын туульс. УБ, 1968
-Захчин ардын аман зохиол (Б.Катуу, Э.Пүрэвжав), УБ, 2004
-Катуу Б. Алтайн Урианхайн тууль. УБ, 2001
- Катуу Б. Торгууд ардын аман зохиол. УБ, 2002
- Катуу Б. Монгол хуримын ба домогт дуу. Ховд, 1995
- Катуу Б. Дөрвөд ардын тууль. УБ, 1996
- Өөлд ардын аман зохиол (Эмх.С.Баттулга).УБ, 2006
- Така зула хаани үлдүл Тансаг Бумба хаани ачи Үзүн алдар хаани көбүүн үйэин өнчин Жангариин арбан бөлөг. Петербург., 1910
-Туяабаатар.Лха. Алтайн Урианхайн баатарлагийн туульс, түүний эх сурвалж, өвөрмөц шинж /харьцуулсан судалгаа/ Өлгий.,1995
-Яцковская К.Н. Народные песни монголов. М., Наука, 1988

 

Түүхэн зохиол


-Бурдуков А. В. В старой и новой Монголии. -М., 1969
-Дагвадорж Ч., Чулуун С. “Хотгойд судар”
-Жамьян Д. Чорос. УБ, 2009
-Жамсран.Л.Эсэн тайш хаан УБ.,2000
-Ломакина Инесса. Голова Джа-ламы. Улан-удэ — СПб., 1993
-Мухар Ц. Торгуудын их нүүдэл. УБ, 2009
-Нацагдорж Ш. Болор толь, УБ
-Пүрэв. Ж."Зүрхний хилэн" УБ.
-Ринчен Б. Ану хатан
-Саруул.И. Цэвээнравдан хаан УБ.,2001
-Удвал. С."Их хувь заяа" роман. УБ,
-Цолмон.С.”Галдан бошгот хаан” Нийгэм-улс төрийн үйл ажиллагаа (1644-1697) УБ.,1994

-Цэмбэл Д, Амарсанаа. УБ,
-Цэмбэл. Д, Галдан бошгот хаан. УБ, 1994.

-Шүүдэрцэцэг Б. Домогт Ану хатан. УБ,

 


Диссартаци


-Бадамдорж Д. Описание элетского говора. Автореферат,УБ, 1993, 24с
-Биткеев П.Ц. Калмыцкий и ойратский вокализм. -Автореферат диссертации на соискание ученой степен доктора филологических наук. М., 1980, 32с
-Жамьян Г. “Ясное письмо” в сравнительном освещение. Автореф, дисс...канд.филол.наук. Улан-Удэ, 1988, с.18
-Нансалмаа.Д. Ховдын мянгад ястан:угсаа, түүх, аж ахуй, уламжлалт соёл.(XIX зууны эцэс- XX зууны эхэн)Түүхийн ухаанаар дэд докторын зэрэг горилсон бүтээл.УБ.,1997
-Нансалмаа Д. Кобдоские мянгаты этническая история, хозейства, традиционная культура: конца XIX - начала XX вв. Автореферат. канд. Исторических наук. УБ, 1997, 32с
-Оюун Х. Алтайн урианхайн аман аялгууны онцлог. -Доктор Ph-ын зэрэг горилсон зохиолын хураангуй. УБ, 2001
-Саруул И. XX зууны үеийн монголын нутаг дэвсгэр.УБ.,1998.Дэд докторын зэрэг горилсон бүтээл

-Сүхбаатар На. Монголын түүхийн тод бичгийн дурсгалууд. УБ, 2002

-Цолоо Ж. БНМАУ-ын нутгийн аялгуу.

-Цэндээ Ю. Фонетико-графическая система ясного письма. Автореф., доктора (Ph.D) филол наук. УБ, 2003, 24с


Толь бичиг

-Амаржаргал Б. БНМАУ дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг. Халх аялгуу, УБ, 1988
-Krueger. J.R. The Kalmyk-Mongolian vocobulary in Stralenberg’s Geography of 1730, Stockholm., 1975
-Муниева Б.Д. Калмыцко-русский словарь. М., 1977
-Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукад-димат ал-Адаб. М.-Л., 1938
-Позднеев А. Калмыцко-русский словарь. СПБ., 1911
-Ramstedt.G. Kalmuckisches worterbuch. Helsinki. 1935
-Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов синьцзяна. Элиста. 2001, 493с
-Цолоо Ж. БНМАУ дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг. Ойрад аялгуу. УБ, 1988, 943х
-Цэндээ Ю. Дөрвөд аялгууны язгуурлаг үгс. УБ., 2001, 400х
-Цэндээ Ю. Тод бичгийн толь . УБ, 2002

 

Нэвтэрхий толь

-Народы и религии мира. Энциклопедия. М. 1998
-Нямаа А. Увс аймгийн тайлбар толь. УБ, 1999, 333х
-Ховд аймгийн хураангуй толь бичиг. УБ, 2002, 242х
-Баян-Өлгий аймгийн нэвтэрхий толь. 2010, 850х

 

Статистик

-Монгол улсын хүн ам, орон сууцны улсын тооллого. 2000, 2010 он
-Демоскоп /www.demoscopa.ru/weekly/
-Лица России (http//www.rusnations.ru)
-The Network of Strategic Missions. (NSM). http://www.strategicnetwork.org


Олон улсын Эрдэм шинжилгээний хурлууд, эмхтгэл

-Тезисы докладов I-VII международной научной конференций по теме “Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005
-Зая Бандида Намхайжамц. /Ойрад соён гийгүүлэгч их эрдэмтэн Зая Бандида Намхайжамцын мэндэлсний 400 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал.Улаангом.1999/ УБ.,1999

Статья
-Артыкбаев Ж.О.Кызыл-Кенчский дворец-малоизвестный памятник калмыцкой архитектура в Центральном Казакстане. –Монголоведение. Элиста, 2002, с.135-144
-Аюуш. Ц. Баядын уламжлалт гар тариалан.”Этнографийн судлал” т-IX, УБ.,1985;
-Бадамдорж Д. БНМАУ дахь ойрад аялгууны эгшгийн хөгжлийн тухай асуудалд. -МУИС-ийн ЭШБ, УБ, 1984, №3/87/, х.55-67
-Балдан Л, Цолоо Ж. Баяд аялгуу, аман зохиол судалсан зарим дүн. - Шинжлэх Ухааны Академийн мэдээ. УБ, 1974, №3, х.22-28
-Биткеев П.Ц. Проблема долгоности в фонологической системе ойратского языка. -Вопросы языкознания. М.,1985, №5, с.111-120
-Болд Л. Монгол улс дахь нутгийн аялгуу судлалын тойм. -Исследования по истории монгольских языков. Улан-Удэ, 1993, с.134-157
-Бурдуков А.В. Каракольские калмыки (сарт калмыки) Советская этнография. 1935. Цитировано по Тенишеву, 1976 . 128
-Бүрэнбаяр. Хөхнуурын монголчууд ба түүний хэл. - Монгол хэл бичиг. 1982, №2, х.14-15
-Вандуй Э. Дербетский говор. Народы Азии и Африки. 1968. №2, с.230-232
-Владимирцов Б.Я. О двух смешанных языках Западной монголии. -“Яфетический сборник”, Т. I, II , Петроград,1923, с.32-52
-Гэрэлмаа. Ойрад аялгуун дахь зарим дагавар сул үгсийн тухай ажиглалт. -“Ойрадын судлал” сэтгүүл, №25, 1996.3, х.46-48
-Дисан Т. Ховдын өөлдийн малын тамга.”Монголия” сэтгүүл.УБ.,1987
-Дондуков Ш. Некоторые языковые особенности говора Иссык-кульских сарт-калмыков (ойратов) в сравнительном освещении с монгольскими и киргизскими языками. - ОУМЭ-ийн II их хурал. I боть. Х.166-172, УБ, 1973
-Жамьян Г. Монголын нууц товчооны хэл ба дөрвөд аман аялгуу. -Историко-сравнительное изучение монгольских языков. Улан-Үдэ, 1995, с.165-171
-Жамьян Г. Тод үсгийн зөв бичих дүрэмд урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн тухай асуудалд. Монгол судлал. УБ, 1970, №5,х.257-270
-Есенова Т.С. О звуком строе ойратского ареала монгольских языков. -Исследования по истории монгольских языков. Улан-Үдэ, 1993. с.94-111
-Каrа. G. Notes sur les dialectes Oirat de la Mongolie Occidentale . -AOH. Budapest, T-VIII, 1959, pp.111-168
- Кичиков А.Ш. Об Оренбургском говоре калмыцкого языка. -Уч.зап. Калм. НИИяЛИ. 1962, Вып 2, с.207-212
-Кичиков А.Ш. О говоре Донских (бузава) калмыков. -Уч.зап. Калм. НИИЯЛИ. 1967, Вып 5, с.39-51
-Krueger. J.R. Written Oirat and Kalmyk Studies. MS.2 (1975), p.93
-Лигети Л. Монгольские элементы в диалектах хазара в Афганистана. Краткие сообщение института народов Азии монголоведение и тюркология. М., 1964, с.5-22
-Лувсанбалдан Х. Корни местомений minu, cinu, inu в торгутском и урянхайском говорах. Studia Mongolica, T.VI, F.21, p.54-56, UB, 1957
-Лувсанвандан Ш. К проблеме долгих гласных среднемонгольского языка. ОУМЭИХ III, Б.2, 1977, х.94-98
-Лувсанбалдан Х. Торгууд аман аялгууны онцлог. -Хэл зохиол судлал, Б. VI, УБ, 1975, х.40-65
-Лувсанцэрэн А. Түмэн М. Захчин аялгууны авиа зүй, үгсийн бүрэлдэхүүний зарим онцлог.
–“Шинжлэх ухаан, техник” сэтгүүл, УБ, 1959, №2. х.62-69
-Лхасүрэн Б. Баруун Монголын бүжиг биелгээ “Соёл урлаг” сэтгүүл №1, УБ.,1987
-Оюун Х.Урианхай аман аялгууны үгийн сангийн бүрэлдэхүүн. -МУИС-ийн Ховд лахь салбар сургуулийн ЭШБ, Ховд, 1998, №8, х.141-160
-Өлзийбүрэн. Баяд аман аялгууны авианы шинжилгээ. -ӨМБИС-ийн ЭШСэтгүүл, Хөххот. 1992, №2, х.2-18
-Өлзий Г. Өөлд аман аялгууны авиа зүйн зарим онцлог шинжийн тухай. - “Oйрадын судлал” сэтгүүл. №26, 1996.4, х.40-42
-Павел Поуха. Афганистан дахь могол хэл, холилдсон хэлний хоёр онол. - ОУМЭ-ийн анхдугаар их хурал. I дэвтэр, УБ, 1962, х.234-252
-Рамстедт Г.И. Этимология имени Ойраты. - Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С-Петербург. 1909, с.547-558
-Санжаа.Ж. Архангай аймгийн өлзийт сумын халхажсан өөлдийн аман аялгуу. -“Ойрадын соёл”сэтгүүл. УБ, 2006, №1, х.10-22
-Sűren. Oirad ayalүun-u kelen-ь zьi-yin үool ončaliq. - Oirad-iyin sudulul. №31, 1998, 1, q.24-31
-Тенишев Э.Р. О языке калмыков Иссык-Куля. -ВЯ. 1976, №1,
-Төмөртогоо.Д. Дархад аман аялгууны урт эгшиг, тэдгээрийн үүслийн тухай товч тэмдэглэл.
/Монгол хэл шинжлэлийн онол, практикийн асуудлууд, УБ, 2002, х.87-97
-Тува в составе Монголских государств Алтын-ханов и Джунгарии XVII- первая половина XVIII в. М., 1964, Т-1, с.198-228
-Удвал. Ойрад аялгуун дахь зүг чигийн тийн ялгал. -Хэл ба орчуулга. Үрүмчи, 1989, №4
-Хурметхан М. Монгол, Афганистаны түүхийн зарим холбогдол. -Дорно дахины судлалын асуудал. УБ, 1984. №1 (10), х.64-68
-Цолоо Ж. Урианхай аялгууг судалсан зарим дүн. -Хэл зохиол судлал. Б.IX, УБ, 1972, х.57-63
-Цолоо Ж. Хотгойд аман аялгууны онцлогоос. -ШУА-ийн мэдээ. №4, УБ, 1992, х.54-59
- Цэндээ Ю. Монгол улс дахь цөөнхийн хэл ба нутгийн аялгуунуудын өнөөгийн байдал. -Globalization -Language policy- mass media. UB, 2008, р.78-79
-Цэндээ Ю. Ойрад аялгууны авианы хувьсал. -“Алтай судлал” сэтгүүл, УБ, 2009, х.30-35
-Цэндээ Ю. “Худам” хэмээх үгийн гарлын тухай. - Монгол хэл бичиг. Хөх хот, 2007, №5, х.31-35
-Чойжинжав. Ойрадын фонемийн тухай. - Монгол хэл зохиол, түүх. Хөх хот, 1954, №2 (36), х.15-26
-Шинэхүү М. Орчин цагийн утга зохиолын хэлнээс захчин аялгууны үгсийн сангийн зарим ялгаатай тал. -Хэл зохиол, Б.I, Д.10, 1961, х.65-77
-Шинэхүү М. Хотгойдын аман аялгууны авиазүйн зарим онцлог. -МУИС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг. №3, УБ, 1963, х.47-52