nom1

 

Тод бичгийн зөв бичих зүй.  УБ., 2014, 81х

 

  


 

nom2

 

 

Дөрвөд аялгууны язгуурлаг үгс. УБ., 2001, 400х

 

 

 

 


 

nom3

 

 

 

 

Тод бичгийн толь. УБ., 2002,  308x

 

 


 

nom4

 

 

 

Ойрад аялгууны хэл зүй. УБ, 2011, 2012, 263х

 

 

 


 

nom5

 

 

 

Ойрадын Зая бандида ба тод бичиг судлалын ном зүй. УБ., 2005, 86х

 

 

 


nom6

 

С.Мияажав.  Дөрвөд ардын дуу. УБ., 2004, 293х